İHALE İLANI

İl Sağlık Müdürlüğü

6.4.2018 07:19:35

İHALE İLANI

T.C.

Muş Valiliği

İl Sağlık Müdürlüğü

3 Kısım Kantin Kiralama İşi İhale İlanı

 

Muş İli,  Muş Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Varto Devlet Hastanesi ve Hasköy Devlet Hastanesi bünyesindeki  kantin alanları, kısmi teklife açık olma üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu´nun 37. Maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile ihalesi yapılarak, Hazine Taşınmazlarının İdaresi Yönetmeliği çerçevesinde üçüncü şahıslara kiralamak suretiyle işletilecektir.

 

1- İhale konusu iş     :  1.Kısım ADSM Girişi 42 m² kapalı alan kantin alanı olarak 2 (iki) yıllığına

                                                Kiraya verilecektir.

                                   2.Kısım Varto Devlet Hastanesi Acil Girişi 30 m² ve Poliklinik Girişi 71 m²

                                                 toplamda 101 m² lik kapalı alan kantin alanları olarak 2 (iki) yıllığına

                                                 kiraya verilecektir.

                                     3.Kısım Hasköy Devlet Hastane Girişi 16 m² kapalı alan

                                                 kantin alanı olarak 2 (iki) yıllığına kiraya verilecektir.

 

2-İşin süresi              :  Bütün kısımlar 24(yirmidört) aylığına kiraya verilecektir.

 

3- İhalenin Yapılacağı / Tekliflerin Verileceği Yer : İhale Muş İl Sağlık Müdürlüğü toplantı salonunda yapılacak olup, teklifler ise Muş il Sağlık Müdürlüğü satınalma birimine verilecektir.

 

4-Kira Tespit Komisyonunca Belirlenen Tahmini Bedel ve Geçici Teminat Tutarı:

 

Ticari Alan Yeri

Tahmini Kira Bedeli         ( yıllık)

Geçici Teminat Tutarı

Sözleşme Süresi

1.KISIM

Muş Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Kantini 

6.000,00 TL.

1.200,00 TL.

24 Ay

2.KISIM

Varto Devlet Hastanesi Kantini

 

5.400,00 TL.

1.080,00 TL.

24 AY

3.KISIM

Hasköy Devlet Hastane Kantini

3.600,00 TL.

720,00 TL.

24 AY

 

5- İhalenin Yapılacağı/Tekliflerin Verileceği Tarih/Saat: 16/04/2018 Pazartesi günü saat 10:00´da

 

6- Kantin Alanı: : 

            1.KISIM: ADSM  Giriş Katında Kantin  42 m² kapalı alan,

 

            2.KISIM: Varto Devlet Hastanesi (Acil Girişi 30 m² ve Poliklinik Girişi 71 m²) toplam101 m² lik

 kapalı alan,

            3.KISIM: Hasköy Devlet Hastane Girişi 16 m² kapalı alan.

 

7-İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale dosyasında olması gerekli belgeleri;

 

a) Geçici teminattutarının Muş İl Sağlık Müdürlüğü  hesabına yatırdığına dair makbuz veya Muş İl Sağlık Müdürlüğü Makamına hitaben hazırlanmış Banka Teminat Mektubu,

 

b)Tebligat için Türkiye de Adres beyanı T.C. Kimlik Numarası Telefon ve Faks numaraları.

 

c) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve / veya sanayi Odası veya ilgili meslek odası belgesi;

-Gerçek kişi olması halinde kayıtlı olduğu ticaret ve / veya sanayi Odasından ya da Esnaf ve Sanatkâr Odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı,

-Tüzel kişi olması halinde ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve / veya sanayi Odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, Tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı;

 

d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

 

-Gerçek kişi olması halinde Noter tasdikli imza beyannamesi aslı,

-Tüzel kişi olması halinde ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakların üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, Bu bilgilerin tamamının bir ticaret sicil gazetesinde bulunmaması halinde bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri aslı.

 

 

e) İhale dokümanı satın alındığına dair belge;

 

 İhale ile ilgili dosyalar ve şartnameleri mesai saatleri dâhilin de Muş İl Sağlık Müdürlüğü Satınalma Birimde bedelsiz görülebilir ve Muş T.C.Ziraat Bankası Merkez Şubede bulunan 68 0001 0000 9529 1695 135001  IBAN nolu  hesabına 100 (yüz)TL yatırarak temin edilebilir.

 

f) Kanuni İkametgah” Belgesi son altı ay içerisinde alınmış belgenin aslı,

 

g-) TC Kimlik numaralı Nüfus Cüzdanı Örneği aslı veya arkalı önlü nüfus cüzdan fotokopisi,

 

h-) İlk İlan tarihinden sonra alınacak “adli sicil kaydı olmadığına” dair belgenin aslı,

 

ı-) İhale tarihinden en fazla 1 ay öncesine ait “SGK pirim borcu olmadığını “gösterir belgenin aslı,

i-) İhale tarihinden en fazla 1 ay öncesine ait “vergi borcu olmadığını” gösterir belgenin aslı,

 

j-) Bağlı bulunduğu meslek veya esnaf odasından alınan ihaleden men yasağı olmadığına dair belgenin aslı,

 

k-) MEB onaylı şahsın kantin İşletmeciliği Kalfalık veya Ustalık Belgesinin aslı

 

l-) Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünden almış oldukları kantin açıp işletebileceğine dair İşletme Kayıt Belgesinin aslı

m-)  Halk Eğitim Merkezlerinden alınmış Kantin İşletmeciliği ve Hijyen Eğitimi Belgesi aslı.

 

8-) Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı devlet ihale kanunun Kapalı Teklif Usulüne uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce ihale komisyon başkanlığına ulaşması şarttır.

 

9-) Postada meydana gelecek gecikmelerden dolayı idare ve komisyon sorumluluk kabul etmez.

 

10-) Her türlü vergi, resim, harç ve benzeri istekliye aittir

 

11-) Komisyon gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

 

12-) İhaleye iştirak edenler, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu´nun Kapalı Teklif Usulü ve Sözleşmedeki genel hükümleri ve kantin kiralama işine ait şartnamedeki genel ve özel şartların tüm maddelerini önceden okumuş ve aynen kabullenmiş sayılırlar.

 

13-) Tahmin edilen bedel 12 aylık olup, işin süresi 24 aydır. Buna göre İkinci yıl kira bedeli, cari yıl kira bedelinin Türkiye İstatistik Kurumunca artışın yapılacağı ayda yayımlanan Üretici Fiyatları Endeksi (bir önceki yılın aynı ayına göre % değişim oranı) oranında artırılması suretiyle hesaplanır.            

İ.N: 77                                                                                 
Anahtar Kelimeler: İHALE, İLANI
Muş Ovası Gazetesi
13.02.2019
Başlangıç Tarihi
Bitiş Tarihi
İHALE İLANI
İHALE İLANI
İHALE İLANI SAĞLIK BAKANLIĞI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
İHALE İLANI
İHALE İLANI
ADALET BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI MUŞ E TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU
İHALE İLANI
İHALE İLANI
AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI AİLE ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ
SERİNOVA BELEDİYESİ
SERİNOVA BELEDİYESİ
SERİNOVA BELEDİYESİ
İHALE İLANI
İHALE İLANI
MUŞ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI
İHALE İLANI
İHALE İLANI
AİLE ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ
İHALE İLANI
İHALE İLANI
İHALE İLANI MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI 49´UNCU KOMANDO TUGAY KOMUTAN YARDIMCILIĞI
İHALE İLANI
İHALE İLANI
MUŞ İL ÖZEL İDARESİ
İHALE İLANI
İHALE İLANI
İHALE İLANI DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN
İHALE İLANI
İHALE İLANI
BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ
İHALE İLANI
İHALE İLANI
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI 49´UNCU KOMANDO TUGAY KOMUTAN YARDIMCILIĞI
İHALE İLANI
İHALE İLANI
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
İHALE İLANI
İHALE İLANI
MUŞ ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ
İHALE İLANI
İHALE İLANI
MUŞ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
MUŞ İL ÖZEL İDARESİ
MUŞ İL ÖZEL İDARESİ
MUŞ İL ÖZEL İDARESİ
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
MUŞ İCRA DAİRESİ
MUŞ İCRA DAİRESİ
MUŞ İCRA DAİRESİ
İHALE İLANI
İHALE İLANI
AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ
MSB AKARYAKIT İKMAL VE NATO PPL TESİSLERİ İŞ BAŞKANLIĞI  MSB ANT DOĞU BÖLGE 5. İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ / ELAZIĞ
MSB AKARYAKIT İKMAL VE NATO PPL TESİSLERİ İŞ BAŞKANLIĞI MSB ANT DOĞU BÖLGE 5. İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ / ELAZIĞ
MSB AKARYAKIT İKMAL VE NATO PPL TESİSLERİ İŞ BAŞKANLIĞI MSB ANT DOĞU BÖLGE 5. İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ / ELAZIĞ
İHALE İLANI
İHALE İLANI
MUŞ İL ÖZEL İDARESİ
DOLAR
5.2922
EURO
5.9886
Muş için namaz vakitleri
İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsi
05:41 07:23 12:27 14:54 17:12 18:42
Çok Okunanlar
Çok Yorumlananlar
İmanın efdali: nerede olursan ol, Allah?ın (CC) seninle olduğunu bilmendir.

Hz. Muhammed
779 İbrahim bin Ethem (k.s.) hazretlerinin vefatı.
1451 Fatih Sultan Mehmed Han`ın tahta çıkışı.
1952 Türkiye NATo`ya girdi.
2006 Fırtına